jump to navigation

Õlleliidu aukohus määras Saku Õlletehasele rahalise trahvi oktoober 30, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Oktoobri esimeses pooles esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Saku Õlletehase tudengitele suunatud kampaaniaga “Õluülikool”. Seekord suunasime selle juhtumi arutlemiseks ka Õlleliidu eneseregulatsiooni aukohtule, kes möödunud nädalal teavitas meid oma otsusest – Saku Õlletehas on nende hinnangul eneseregulatsiooni eetikakoodeksit rikkunud, neid kohustati problematiline tekst eemaldama ning määrati 1000 euro suurune rahaline trahv.

Meile saadeti ka aukohtu koosoleku protokoll:

Aukohus leidis:
Lauri Beekmann esitas 11. oktoobril 2012.a. Õlleliidule pöördumise, kus ta juhtis tähelepanu TÜ üliõpilasesinduse kodulehel olevale Saku kampaania bännerile “Õpi, mis on elus tõeliselt oluline. Saku Originaali Õlu Ülikool”. Liikudes bännerilt edasi kodulehele http://www.saku.ee/oluylikool/ ootab külastajat kümne astmeline “õlu ülikooli” mäng, mille esimesel astmel on teade “Sul on ainepuntke 0. Sinu akadeemiline kraad ÕLLETU”. Kampaania seostab omasel kelmikal moel õlletarbimise ja hariduses (ja elus üldiselt) edukaks olemise. Õlletuna on ainepunkte 0. Lisaks teatab lehel olev sissejuhatus üleskutsena “õpi, mis on ühe tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline.” Kuna selline kampaania paistab silma nii mitme kandi pealt, siis juhiks kokkuvõtlikult tähelepanu Reklaamiseaduse nõudele, et reklaam ei tohiks olla vastuolus hea tavaga. Arusaamise “alkohol on elus tõeliselt oluline” propageerimine on üldises alkoholi tarvitamisega seotud problemaatika kontekstis selgelt hea tava vastu. Järgmises astmes on kirjas: “uuringud kinnitavad, et õlut joovad naised on kõige seksikamad”. Reklaamiseadus tõdeb, et alkoholi reklaam ei tohi “esitada teavet, sündmusi ja tegevust viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset ja seksuaalset edukust…”. Samas lisab parafraseeringuna Õlleliidu eetikakoodeks, et “Tootjad ei kujunda arvamust, et alkohoolsete jookide tarbimine suurendab vaimset või füüsilist võimekust.” Väide, et õlle tarbimise ja seksikuse kasvu vahel on “teaduslik” seos, läheb meie hinnangul selgelt nende väljatoodud põhimõtete vastu.

Saku Õlletehas oma vastulauses väidab, et Lauri Beekmanni arvamus, mille kohaselt propageerib Saku Õlletehase AS kodulehel http://www.saku.ee/oluylikool/ heade tavadega vastuolus olevat seisukohta „alkohol on elus tõeliselt oluline“, ei ole asjakohane ega ole kooskõlas eeltoodud kodulehel avaldatud ankeedi ja selle valikvastuste olemusega.

Aukohus leiab, et Lauri Beekmanni pöördumine (kaebus) on põhjendatud. Õlleliidu eetikakoodeksi p3.7. sätestab, et tootjad “ei seosta õlut ja muid lahjasid alkohoolseid jooke sotsiaalse ega sportliku eduga. Tootjad ei kujunda arvamust, et alkohoolsete jookide tarbimine suurendab vaimset või füüsilist võimekust.” Aukohus leidis, et tekstilõik “õpi, mis on ühe tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline” on vastuolus eetikakoodeksi punktiga 3.7. Lisaks leidis aukohus menetlusprotsessi käigus, et olemas on ka Saku reklaambänner, millel õlletoobi ja lusika pildi juures on kirjas tekst “see õige tudengieine”. Bänner sisaldab üleskutset tudengitele eelistada õlu toidule. Aukohus võttis arvesse ka asjaolu, et Saku Õlletehasele on juba üks kord tehtud hoiatus seoses eetikakoodeksiga mitte järgimisega. Ülaltoodu alusel üksmeelselt ja juhindudes eetikakoodeksi p-st 5.27. aukohus OTSUSTAS:

• Lauri Beekmanni kaebus rahuldada.
• Kohustada Saku Õlletehast võtma maha reklaami esilehelt üleskutse “õpi, mis on tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline”.
• Määrata Saku Õlletehasele eetikakoodeksi rikkumise eest trahv 1000 eurot.

Saku Õlletehasel on õigus 7 tööpäeva jooksul esitada avaldus otsuse tühistamiseks Harju Maakohtule.

30. oktoobri seisuga on Tartu Ülikooli Tudengiportaalis juurdelisatud bänner, milles on jätkuvalt üleval tekst “See õige tudengi eine!”.

Kohvikutel asuvatest alkoholireklaamidest oktoober 26, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Meie tähelepanu on juhitud Padise vallas Kasepere külas asuvale kohvikule, mille juures on üleval A Le Coq Premiumi valgusreklaam. Tegemist ei ole kindlasti ainukordse juhtumiga, kuna vastavaid valgusreklaame on Eestis erinevates kohtades. Kasutame antud juhtumit, et pöörata Tarbijakaitseameti tähelepanu nende reklaamide vastuolule Reklaamiseadusega. Puudub nendel reklaamidel nõutud tervisehoiatus.

Reklaamiseadus defineerib reklaami järgnevalt: “reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil”.

Ehk siis on reklaam mis tahes üldtajutaval kujul avalikustatud teave. Tarbijakaitseametile esitasime kaebuse 26. oktoobril.

TKA andis FB reklaamidel puuduvate tervisehoiatuste küsimuses õiguse alkoholitootjale oktoober 25, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
3 kommentaari

Mõned ajad tagasi juhtisime Tarbijakaitseameti tähelepanu Saku Õlletehase Facebooki lehel asuvatele reklaamidele, millel puudusid tervisehoiatused. TKA võttis juhtumi menetlusse ja küsis seisukohta ka Reklaami Nõukoja käest.

Saime aljärgneva vastuse:

Tarbijakaitseametis on menetluses Teie pöördumine seoses Saku Õlletehase Facebooki lehel avaldatud materjaliga. Teie hinnangul tuleks kõnealusel veebilehel avaldatud foto (3000 ja lgijat) varustada alkoholireklaamile kohustusliku hoiatusega.

Analoogsest pöördumisest tulenevalt oleme esitanud selgitusenõude Saku Õlletehase AS-le. Saku Õlletehase AS on saatnud meile omapoolsed selgitused: „Saku Õlletehase AS-i Facebooki kodulehe http://www.facebook.com/saku.ee#!/saku.eepäismikus on alkoholi kahjulikkusele viitav hoiatus avaldatud. Kuna Facebooki koduleht on üks tervik, siis oleme seisukohal, et eeltoodud hoiatus laieneb kogu lehe sisule.“

Ühtlasi leidis antud teema ta iendavalt ka sitlemist ka Reklaami No ukojas. Reklaami No ukoda leidis: „Juhul kui avaleht on varustatud hoiatusega, siis ei ole tarvis eraldi iga pildi/foto juurde lisada.“

Tarbijakaitseamet on ja relevalve korras kontrollinud sotsiaalmeediakanalis Facebook olevat Saku Õ lletehase kontot ning selle pa is on varustatud alkoholi reklaamile kohustusliku hoiatusega alkoholi kahjulikkuse kohta.

Tarbijakaitseamet lo petab menetluse ko nealuse juhtumi osas. 

Kuna me mitte kuidagi nende põhjendustega ei saanud nõustuda, saatsime omakorda TKA-le omapoolsed lisaargumendid.

Tänan Teid vastuse eest. Siiski ei saa nende põhjendustega kuidagi nõustuda.

Esiteks, ma võin edastada Facebooki üleslaetud reklaame täiesti eraldiseisvaina. Palun avage see link http://www.facebook.com/photo.php?fbid=248485575253308&set=pb.201096866658846.-2207520000.1351161479&type=3&theater ja näidake mulle, kus asub hoiatus, mis “peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”?.

Kuidas on võimalik Reklaamiseadusest välja lugeda, et reklaami vaataja peab kuskil mujalt seda hoiatust otsima minema?

Teiseks, teie Reklaami Nõukoda nimetab neid reklaame mingil põhjusel “piltideks/fotodeks”. Tegemist on ju selge reklaamiga. Tuletaksin taas ka meelde Reklaamiseaduses kirjas oleva definitsiooni: “reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.” Selline “pilt” alkoholitootja kodulehel on ühemõtteliselt reklaam ja peab vastama reklaamile etteantud nõuetele.

Kolmandaks, alkoholitootja arvamus “Kuna Facebooki koduleht on üks tervik, siis oleme seisukohal, et eeltoodud hoiatus laieneb kogu lehel sisule”. Selle põhimõtte kohaselt peaks ju piisama ajalehe puhul impressumi juurde hoiatuse lisamisest, sest ka ajaleht on ju üks tervik. Nagu juba Facebooki lingi lisamisega näitasin, on võimalik neid reklaame edastada lahus selle “terviku” mujal asuvast infost. 

 

Viru Valge ja Saku Originaali kampaaniad võeti menetlusse oktoober 11, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Viimastel päevadel esitasime Tarbijakaitseametile kaks kaebust. Üks puudutas Saku Originaali “Õlu Ülikooli” kampaaniat, mis muuseas teatas “teaduslikust” uurimusest, mille kohaselt õlut joovad naised on seksikamad ja teine Viru Valge kampaaniat, mis kutsus “kallutama sõpru peole”.

Kiiresti saabunud vastused TKA-st on alljärgnevad:

Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses Viru Valge reklaamkampaania ´´kalluta sõbrad peole´´ keelatud reklaamtegevusega. Tarbijakaitseamet tänab Teid kõnealusele juhtumile tähelepanu osutamast ning anname teada, et oleme alustanud menetlust.

ja

Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses TÜ üliõpilasesinduse kodulehel avaldatud Saku Õlletehase kampaania bännerile ”Õpi, mis on elus tõeliselt oluline. Saku Originaal Õlu Ülikool” keelatud reklaamtegevusega. Tarbijakaitseamet tänab Teid kõnealusele juhtumile tähelepanu osutamast ning anname teada, et oleme alustanud menetlust.

Viru Valge kutsub “kallutama” sõpru peole oktoober 9, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Viru Valgel on käimas reklaamikampaania, millega kutsutakse “kallutama sõpru peole”. Selleks loositakse välja 4 pidu 8 sõbrale. Bännerid on üleval olnud vähemalt Delfis ja ka praegusel hetkel Facebookis.

Reklaamitegijad on kasutanud kahemõttelist “kallutamist”, mis ühelt poolt võiks viidata sõprade veenmisele, teiselt poolt aga on viinareklaami kontekstis üsna loogiline siduda see ka purjujoo(t)misega. Ka reklaampildi visuaalne pool viitab samadele järeldustele, kus noored ilusad inimesed seisavad joogiklaasid käes kaldu. Arvestades purjujoomisega seotud negatiivsete tagajärgedega ning Eesti ühiskonnas valitsevale alkoholiprobleemile, väidame, et tegemist on hea tavaga vastuolu mineva reklaamiga. Üheks oluliseks faktoriks alkoholi tarvitamise juures on sotsiaalne surve ja eakaaslaste poolne mõjutamine. Antud reklaamis rõhutatud “kallutamine” kutsub sõpru alkoholiga seotud pidu pidama.

Klikkides reklaambännerile suunatakse Viru Valge Facebooki lehele, kus on varem kirjeldatud reklaampilt. Seejärel pilt tumeneb ja esile tuleb tekst “Hakka meie fänniks”. Ehk teisisõnu, kui inimene on siiamaani tulnud reklaami peale, milles lubatakse auhindade jagamist, ei saa mingit lisainfot ilma Viru Valge lehe fänniks hakkamiseta. Üks asi on ühekordne tarbijamängus osalemine, täitsa teine asi on aga Facebooki lehe fänniks hakkamine, millega kaasneb edaspidine “suhe”, mille tulemusena saab inimene regulaarselt infot ja reklaami. Reklaamil ei ole mingeid tarbijamänguga seotud viiteid vanusepiirangule, mis tähendab, et sellise mudeli kaudu liitub Viru Valge fännklubiga ka potentsiaalselt palju alaealisi. Tegemist on alaealistele keelatud reklaamkeskkonnaga, mis tegelikkuses on täiesti avatud ja kutsub selle keskkonna “sõbraks” hakkama.

Tarbijakaitseameti tähelepanu juhitud 9. oktoobril.

SAKU: uuringud kinnitavad, et õlut joovad naised on kõige seksikamad oktoober 7, 2012

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
2 kommentaari

Tähelepanelik kodanik juhtis meie tähelepanu TÜ üliõpilasesinduse kodulehel olevale Saku kampaania bännerile “Õpi, mis on elus tõeliselt oluline. Saku Originaali Õlu Ülikool”.

Liikudes bännerilt edasi kodulehele http://www.saku.ee/oluylikool/ ootab külastajat kümne astmeline “õlu ülikooli” mäng, mille esimesel astmel on teade “Sul on ainepuntke 0. Sinu akadeemiline kraad ÕLLETU”. Kampaania seostab omasel kelmikal moel õlletarbimise ja hariduses (ja elus üldiselt) edukaks olemise. Õlletuna on ainepunkte 0.

Lisaks teatab lehel olev sissejuhatus üleskutsena “õpi, mis on ühe tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline.” Kuna selline kampaania paistab silma nii mitme kandi pealt, siis juhiks kokkuvõtlikult tähelepanu Reklaamiseaduse nõudele, et reklaam ei tohiks olla vastuolus hea tavaga. Arusaamise “alkohol on elus tõeliselt oluline” propageerimine on üldises alkoholi tarvitamisega seotud problemaatika kontekstis selgelt hea tava vastu.

Järgmises astmes on kirjas: “uuringud kinnitavad, et õlut joovad naised on kõige seksikamad”. Reklaamiseadus tõdeb, et alkoholi reklaam ei tohi “esitada teavet, sündmusi ja tegevust viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset ja seksuaalset edukust…”.

Juhiks siinkohal tähelepanu veel ka ühele faktile, mis seab sellise sõnumiga kampaania erilisse valgusse: 16-24 aastaste meeste seas on suurimaks surma põhjustajaks Euroopas just alkohol (ESPAD (2011) ESPAD Report: Substance Use Among Students in 36 European Countries).

Tarbijakaitseametile saatsime kaebuse 7. oktoobril.