jump to navigation

Õlleliidu aukohus määras Saku Õlletehasele rahalise trahvi oktoober 30, 2012

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Oktoobri esimeses pooles esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse seoses Saku Õlletehase tudengitele suunatud kampaaniaga “Õluülikool”. Seekord suunasime selle juhtumi arutlemiseks ka Õlleliidu eneseregulatsiooni aukohtule, kes möödunud nädalal teavitas meid oma otsusest – Saku Õlletehas on nende hinnangul eneseregulatsiooni eetikakoodeksit rikkunud, neid kohustati problematiline tekst eemaldama ning määrati 1000 euro suurune rahaline trahv.

Meile saadeti ka aukohtu koosoleku protokoll:

Aukohus leidis:
Lauri Beekmann esitas 11. oktoobril 2012.a. Õlleliidule pöördumise, kus ta juhtis tähelepanu TÜ üliõpilasesinduse kodulehel olevale Saku kampaania bännerile “Õpi, mis on elus tõeliselt oluline. Saku Originaali Õlu Ülikool”. Liikudes bännerilt edasi kodulehele http://www.saku.ee/oluylikool/ ootab külastajat kümne astmeline “õlu ülikooli” mäng, mille esimesel astmel on teade “Sul on ainepuntke 0. Sinu akadeemiline kraad ÕLLETU”. Kampaania seostab omasel kelmikal moel õlletarbimise ja hariduses (ja elus üldiselt) edukaks olemise. Õlletuna on ainepunkte 0. Lisaks teatab lehel olev sissejuhatus üleskutsena “õpi, mis on ühe tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline.” Kuna selline kampaania paistab silma nii mitme kandi pealt, siis juhiks kokkuvõtlikult tähelepanu Reklaamiseaduse nõudele, et reklaam ei tohiks olla vastuolus hea tavaga. Arusaamise “alkohol on elus tõeliselt oluline” propageerimine on üldises alkoholi tarvitamisega seotud problemaatika kontekstis selgelt hea tava vastu. Järgmises astmes on kirjas: “uuringud kinnitavad, et õlut joovad naised on kõige seksikamad”. Reklaamiseadus tõdeb, et alkoholi reklaam ei tohi “esitada teavet, sündmusi ja tegevust viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset ja seksuaalset edukust…”. Samas lisab parafraseeringuna Õlleliidu eetikakoodeks, et “Tootjad ei kujunda arvamust, et alkohoolsete jookide tarbimine suurendab vaimset või füüsilist võimekust.” Väide, et õlle tarbimise ja seksikuse kasvu vahel on “teaduslik” seos, läheb meie hinnangul selgelt nende väljatoodud põhimõtete vastu.

Saku Õlletehas oma vastulauses väidab, et Lauri Beekmanni arvamus, mille kohaselt propageerib Saku Õlletehase AS kodulehel http://www.saku.ee/oluylikool/ heade tavadega vastuolus olevat seisukohta „alkohol on elus tõeliselt oluline“, ei ole asjakohane ega ole kooskõlas eeltoodud kodulehel avaldatud ankeedi ja selle valikvastuste olemusega.

Aukohus leiab, et Lauri Beekmanni pöördumine (kaebus) on põhjendatud. Õlleliidu eetikakoodeksi p3.7. sätestab, et tootjad “ei seosta õlut ja muid lahjasid alkohoolseid jooke sotsiaalse ega sportliku eduga. Tootjad ei kujunda arvamust, et alkohoolsete jookide tarbimine suurendab vaimset või füüsilist võimekust.” Aukohus leidis, et tekstilõik “õpi, mis on ühe tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline” on vastuolus eetikakoodeksi punktiga 3.7. Lisaks leidis aukohus menetlusprotsessi käigus, et olemas on ka Saku reklaambänner, millel õlletoobi ja lusika pildi juures on kirjas tekst “see õige tudengieine”. Bänner sisaldab üleskutset tudengitele eelistada õlu toidule. Aukohus võttis arvesse ka asjaolu, et Saku Õlletehasele on juba üks kord tehtud hoiatus seoses eetikakoodeksiga mitte järgimisega. Ülaltoodu alusel üksmeelselt ja juhindudes eetikakoodeksi p-st 5.27. aukohus OTSUSTAS:

• Lauri Beekmanni kaebus rahuldada.
• Kohustada Saku Õlletehast võtma maha reklaami esilehelt üleskutse “õpi, mis on tudengist mehepoja elus tõeliselt oluline”.
• Määrata Saku Õlletehasele eetikakoodeksi rikkumise eest trahv 1000 eurot.

Saku Õlletehasel on õigus 7 tööpäeva jooksul esitada avaldus otsuse tühistamiseks Harju Maakohtule.

30. oktoobri seisuga on Tartu Ülikooli Tudengiportaalis juurdelisatud bänner, milles on jätkuvalt üleval tekst “See õige tudengi eine!”.