jump to navigation

Tarbijakaitseameti kaebuste menetlemise protsessist juuni 16, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
add a comment

Paar nädalat tagasi küsisin Tarbijakaitseametilt täpsemalt, kuidas nendekaebuste menetlemise protsess välja näeb. Sain järgmised vastused:

Olete esitanud pöördumise, milles soovite saada vastuseid Teie poolt esitatud küsimustele.

1) Kuidas toimub Tarbijakaitseametisse saabunud kaebuste menetlemine ning kas menetlusse võetakse ainult need juhtumid, mille puhul tekib Ametil  põhjendatud kahtlus rikkumise kohta?

Käesolevaga teatame, et kõik pöördumised mis meile saadetakse, registreeritakse ning määratakse konkreetsele ametnikule. Reeglina võetakse menetlusse kõik Tarbijakaitseametile saabunud kaebused, aegajalt saabub meile ka kaebusi/pöördumisi, mis väljuvad tarbijakaitseameti pädevusest. Sellisel juhul teatame kaebuse esitanud isikule, et küsimus väljub meie pädevusest ning lisame kontaktid kelle pädevusse antud probleemi lahendamine kuulub. . Menetluse käigus vaadatakse järelevalve korras üle meedias, ajakirjanduses, ettevõtete kodulehtedel esitletavad reklaammaterjalid/teave ning hinnatakse selle vastavust reklaamiseaduses reklaamile sätestatud nõuetest ja piirangutest lähtuvalt. Rikkumise tuvastamisel saadetakse ettevõttele teade haldusmenetluse algatamise kohta/selgitusenõue/tähelepanujuhtimine.

2) Kas menetlusse võetud reklaami võib selle menetluse toimumise ajal esitleda?

Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 sätestab, et enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi, peab haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.

Seega enne ettekirjutuse tegemist peame menetlusalusele ettevõttele andma võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Pärast vastavate selgituste saamist on meil õigus teha ettevõttele ettekirjutus, milles juhime nende tähelepanu õigusrikkumisele ja esitama nõude selle lõpetamiseks või kohustada tegema reklaamialase tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid. Paljudel juhtudel likvideerib ettevõtja puudused enne ettekirjutuse tegemist.

3) Kas on mingi aeg, kaua menetlus aega võib võtta?

Reeglina püüame siiski jääda 30 päeva sisse, kuid esineb ka juhtumeid, kus menetluseaeg võib venida pikemaks.

Nii mõnigi seik nendes selgitustes tekitas konkreetsete näidete osas lisaküsimusi, mille neile ka vastusena edastasin. Nii et Loodetavasti see dialoog jätkub.

Saku Õlletehasest ja Jan Uuspõllust juuni 14, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

Saadame Tarbijakaitseametile vastuse seoses Saku Originaali reklaamikampaania suhtes esitatud kaebusega. Saku Õlletehas seletas niisiis, et tuntud näitleja ei reklaami selles reklaamis alkoholi läbi oma isiku vaid esitab seal niisama “toredat noormeest”.

Tuletame siis veelkord meelde, et Reklaamiseadus sätestab järgnevat: “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.

Fakt: Saku Originaali reklaamis kasutatakse üldtuntud näitlejat ning reklaami jälgijal ei saa mitte moel tekkida arusaamist, et see näitleja kehastab seal mingit tegelaskuju.

Juhatan ka veel tähelepanu, et seadus keelab isegi matkida tuntud ühiskonna tegelasi ega isegi nende häält näiteks. Kui selline Jan Uuspõllu esinemine peaks olema lubatud, tähendab see siis, et keegi suvaline sellises reklaamis Jan Uuspõldu matkida ei tohiks, kuid ta tohib selgelt äratuntavalt ise seal siiski esineda. Väidetavalt tegelaskuju esitades.

Viiksin asja absurdini, et selle seadusesätte mõte tuleks esile. Kujutame ette, et mingi alkoholifirma reklaamis astuks ekraani ette Eesti Vabariigi president hr Toomas Hendrik Ilves. Ta ei ütle oma nime, on seal niisama “soliidne härrasmees, kikilips ees”. Ei nimetata teda seal Toomaseks ega presidendiks. Kas see oleks lubatud? Suht selgelt ju mitte.

Reklaamiseadus peaks kaitsma kodanikke. See, et Saku Õlletehas ei näe oma reklaamis mingit rikkumist, ei peaks antud juhtumi puhul mitte mingil moel midagi otsustama. Kordan veelkord, vaataja näeb äratuntavalt Eesti tuntud näitlejat ning tal ei ole mitte kuskilt mingit infot võtta, et tegemist on näitlejaga, kes esitab mingit tegelaskuju. Väidaksin ühemõtteliselt, et selline näitlejate kasutamine alkoholireklaamis on selges vastuolus kehtiva Reklaamiseadusega.

Ja sellise vastulause saatsin siis ka 14. juunil Tarbijakaitseametile tagasi.

Saku Õlletehas: Jan Uuspõld mängib niisama “toredat noormeest” juuni 14, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Kuu aega tagasi, 12. mail esitasime Tarbijakaitseametile kaebuse Saku Originaali juubelikampaaniaga seoses. Reklaamis esineb näitleja Jan Uuspõld. Kaebuse leiate SIIT.

Täna, 14. juunil saime Tarbijakaitseametilt alljärgneva selgituse, mis sisaldab ka Saku Õlletehase seletust: ”

Tarbijakaitseametis on menetluses Teie pöördumine seoses Jan Uuspõllu osalemisega Saku Originaali reklaamklipis.

Tarbijakaitseamet on pöördunud selgituste saamiseks ka Saku õlletehas AS poole

Oma vastuskirjas selgitas Saku Õlletehase AS järgmist: “Jan Uuspõld ei reklaami teleklipis õlut Saku Originaal läbi oma isiku, vaid ta kehastab reklaamis toredat noormeest, kelle tema sõbrad on pubis sünnipäevapeo korraldanud. Sünnipäevalapse rolli mängivat Jan Uuspõldu ei tutvustata vaatajatele Jan Uuspõlluna või Janina ega looda mingit muud sidet tema poolt kehastatava sünnipäevalapse tegelaskuju ning Jan Uuspõllu kui füüsilise isiku vahel. Reklaamiseadus ei sätesta, et alkoholi reklaamis mõnda tegelaskuju kehastav näitleja ei tohi olla reklaami vaatajatele oma välimuse, miimika või hääle poolest äratuntav. Järelikult ei ole reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatu kohaselt vajalik alkoholi reklaamis mõnda rolli mängivat näitlejat tundmatuseni grimeerida, kostümeerida ja/või tema häält moonutada, vältimaks näitleja isiku äratundmist reklaamklipi vaatajate poolt. Seega võib alkoholi reklaamis esinev näitleja olla oma tegelaskuju esitamiseks varustatud väga nappide vahenditega- kanda tavarõivastust, olla nägu varjava grimmita jne,- olles seeläbi teleklipi vaatajatele äratuntav. Eestis on väga paljudes teleklippides, sh alkoholi reklaamides mõnda tegelaskuju kehastavad näitlejad vaatajatele hästi äratuntavad, kuigi näitlejad ei reklaami neis reklaamklippides alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastavad kooskõlas reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatuga ainult teatud tegelaskujusid. Eesti karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühm on oma kirjas samuti viidanud, et seadus ei ole kuidagi selgitanud, kuidas peaks defineerima tegelaskuju kehastamist. Eeltoodust tulenevalt leiab Saku Õlletehase AS, et näitleja Jan Uuspõllu kasutamine Saku Õlletehase AS-i poolt tarnitava õlle Saku Originaal reklaamklipis sünnipäevalapse rollis on kooskõlas reklaamiseaduse § 28 lg 4 sätestatud nõuetega. Saku Õlletehas AS tänab Eesti Karskusliidu alkoholi reklaami järelevalve töörühma võimalikule õigusrikkumisele tähelepanu juhtimast, kuid ei saa nõustuda eeltoodud töörühma arvamusega, et näitleja Jan Uuspõllu kasutamine Saku Õlletehase AS-i poolt toodetava õlle Saku Originaal telereklaamides ei ole lubatud.”

Saku Õlletehas AS vastuskirjast nähtub, et Jan Uuspõld ei esine reklaamklipis Jan Uuspõlluna vaid kehastab seal sünnipäevalapse tegelaskuju. Arvame, et antud teemat võiks tulevikus käsitleda ka Reklaami Nõukojas ja küsida nende arvamist ja seisukohta analoogsete klippide kohta (kuidas nemad seda näevad, kas tegemist on rolliga/tegelaskujuga või tegemist rolli kehastava isiku isikliku eeskujuga.”

Pireka pakub oma toodete ostjaile tasuta õlut juuni 11, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Hügieeni- ja puhastusvahendite müügiga tegelev firma Pireka on käivitanud müügikampaania, milles lubatakse oma kaupade ostjaile tasuta Kuldseid õllesid.

“Osta juba täna meie pakutavaid tooteid ja kingime Sulle Kuldsed Jaaniõlled,” lubab reklaamtekst, mida on lähemalt võimalik näha SIIT.

Teadaolevalt käsitleb Reklaamiseadus keelatud alkoholi reklaamina “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.”

Esitasime kaebuse Tarbijakaitseametile 11. juunil.

10. juuni Eesti Ekspress jätkab seaduserikkumist juuni 10, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Taaskord on Eesti Ekspressis alkoholireklaam ilma hoiatustekstita.

Eesti Ekspressi lk 23, Maxima reklaamis on muude toodete hulgas esitatud kaks alkohoolset jooki ilma hoiatustekstita.
lk 31 Saaremaa Vodka reklaami hoiatustekst ei ole tavalise tähelepanu juures märgatav.
lk 64 on toodud veinisoovitused – soovitus on otsene üleskutse alkoholi tarbimiseks.

“Vöta mönuga” kohtus juuni 10, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Postimees kirjutab viinatootja Altia ja Tarbijakaitaseameti vahelisest kohtuloost, mis puudutab Saaremaa Vodka reklaamlauser “Vötame mönuga”.

Lugege SIIT.

EPL-i Spordileht pakub ennustusvõistluse võitjale veini juuni 7, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

7. juuni Eesti Päevalehe Spordilehes on info jalgpalli MM-i ennustusvõistluse kohta, mille võitja saab kuus pudelit Nederburgi veini.

Reklaamiseadus ütleb, et keelatud reklaamina käsitatakse “alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena.

Eeldame, et kuna EPL on äriettevõte, siis selline auhinnaga lehe tarbijatele suunatud võistlus on ühemõtteliselt tehtud oma kauba müügi suurendamise eesmärgil.

Ise loodan, et MM-i finaalis on Brasiilia ja Hollandi ning Hollandi võidab! 🙂

Kaebus Tarbijakaitseametile saadetud 7. juunil.

Uus Maa fotokonkursi veini jagamine menetluses juuni 3, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Täna, 3. juunil, teatas Tarbijakaitseamet, et nad on võtnud Uus Maa fotokonkursil menetlusse. Meie kaebus sai esitatud 19. mail. Kaebuse leiate SIIT.

Tarbijakaitseameti täpsem vastus: “Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses Uus Maa Kinnisvarabüroo poolt läbi viidud fotokonkursiga, mis Teie hinnangul oli vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetega. Tarbijakaitseamet on antud teemal alustanud järelevalvemenetlust. Täname Teid antud teemale tähelepanu juhtimast.”

Lähinädalatel püüame jõuda ka selgusele, mida see Tarbijakaitseameti poolne menetlemine täpsemalt tähendab. Et mil moel seaduserikkumise peale, mis ka näiteks on jõudnud juba ära toimuda, reageeritakse. Saaremaa Vodka “kõhukampaania” on näiteks jätkuvalt üleval, ehk mis peaks siis vist tähendama, et menetlemise ajaks uurimise all olevat kampaaniat ei peatata. Ning kui kaua menetlemine üldjuhul aega võtab, see on ka hetkel selgusetu.

Viru Valge reklaam Anne ja Stiilis menetluse all juuni 2, 2010

Posted by Alcohol Awareness in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Esitasime 17. mail Tarbijakaitseametile kaebuse ajakirjas Anne ja Stiil olnud Viru Valge alkohoolse toote reklaami kohta. Leiate kaebuse SIIT.

Tarbijakaitseamet saatis 1. juunil alljärgneva vastuse: “Tarbijakaitseametile on laekunud Teie pöördumine seoses ajakirjas Anne&Stiil avaldatud Viru Valge Cooler Citrus Ice reklaamiga, mis Teie hinnangul ei vastanud reklaamiseaduses sätestatud nõuetele. Tarbijakaitseamet on antud teemal alustanud järelevalvemenetlust. Täname Teid antud teemale tähelepanu juhtimast.”