jump to navigation

Tarbijakaitseameti kaebuste menetlemise protsessist juuni 16, 2010

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Paar nädalat tagasi küsisin Tarbijakaitseametilt täpsemalt, kuidas nendekaebuste menetlemise protsess välja näeb. Sain järgmised vastused:

Olete esitanud pöördumise, milles soovite saada vastuseid Teie poolt esitatud küsimustele.

1) Kuidas toimub Tarbijakaitseametisse saabunud kaebuste menetlemine ning kas menetlusse võetakse ainult need juhtumid, mille puhul tekib Ametil  põhjendatud kahtlus rikkumise kohta?

Käesolevaga teatame, et kõik pöördumised mis meile saadetakse, registreeritakse ning määratakse konkreetsele ametnikule. Reeglina võetakse menetlusse kõik Tarbijakaitseametile saabunud kaebused, aegajalt saabub meile ka kaebusi/pöördumisi, mis väljuvad tarbijakaitseameti pädevusest. Sellisel juhul teatame kaebuse esitanud isikule, et küsimus väljub meie pädevusest ning lisame kontaktid kelle pädevusse antud probleemi lahendamine kuulub. . Menetluse käigus vaadatakse järelevalve korras üle meedias, ajakirjanduses, ettevõtete kodulehtedel esitletavad reklaammaterjalid/teave ning hinnatakse selle vastavust reklaamiseaduses reklaamile sätestatud nõuetest ja piirangutest lähtuvalt. Rikkumise tuvastamisel saadetakse ettevõttele teade haldusmenetluse algatamise kohta/selgitusenõue/tähelepanujuhtimine.

2) Kas menetlusse võetud reklaami võib selle menetluse toimumise ajal esitleda?

Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 sätestab, et enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi, peab haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.

Seega enne ettekirjutuse tegemist peame menetlusalusele ettevõttele andma võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Pärast vastavate selgituste saamist on meil õigus teha ettevõttele ettekirjutus, milles juhime nende tähelepanu õigusrikkumisele ja esitama nõude selle lõpetamiseks või kohustada tegema reklaamialase tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid. Paljudel juhtudel likvideerib ettevõtja puudused enne ettekirjutuse tegemist.

3) Kas on mingi aeg, kaua menetlus aega võib võtta?

Reeglina püüame siiski jääda 30 päeva sisse, kuid esineb ka juhtumeid, kus menetluseaeg võib venida pikemaks.

Nii mõnigi seik nendes selgitustes tekitas konkreetsete näidete osas lisaküsimusi, mille neile ka vastusena edastasin. Nii et Loodetavasti see dialoog jätkub.