jump to navigation

Vastused TKA’st juuni 30, 2009

Posted by reklaamivalve in Uncategorized.
add a comment

Käesolevaga vastab Tarbijakaitseamet Teie  2009.a pöördumistele nr6-5/09-04356,6-5/09-04458,6-5/09-04662.

1. Saku reklaam MSN suhtluskanali all on vastutustundetu, kuna noorte peamise suhtlusvahendi MSN-i all on 24/7 alkoholireklaam.

Reklaamiseaduse § 28  sätestab üheselt kus ja millal on alkoholi reklaam keelatud:
1) Alkoholi reklaam on keelatud:
1) koolieelse lasteasutuse, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte- ja projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende vahetus läheduses, välja arvatud õppe- ja kasvatustöövälisel ajal, millal seal toimub üritus täisealistele;
2) sportimiseks ettenähtud ehitises ja ehitisel, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas;
3) tervishoiu- ja hoolekandeasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil;
4) kaitseväe, Kaitseliidu ja piirivalve ehitises, ehitisel ja territooriumil;
5) kinnipidamisasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil;
6) kino, muuseumi ja etendusasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas;
7) trükises, mis on suunatud peamiselt lastele, ja trükise leheküljel, kus avaldatakse peamiselt lastele suunatud teavet;
8) peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise kohas ja ajal ning sellise ürituse pääsmel;
9) ringhäälingus kella 7.00-st kuni 21.00-ni;
10) jaekaubanduses müügiks pakutaval või teeninduses laenutataval videokassetil, DVD-l, laserplaadil või mõnel muul andmekandjal ja selle pakendil;
11) ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel;
12) välireklaamina, välja arvatud vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi välireklaam.

Lähtudes eeltoodust pole MSN suhtluskanalil alkoholi reklaami esitlemine vastuolus reklaamiseaduses sätestatud alkoholi reklaami esitlemise piirangutega.
2. Teile pole laekunud infot veebilehele  www.remedia.ee  hoiatuse lisamise kohta.

Kõnealusele  veebilehele  ning selle alamlehtedele on ettevõtte poolt lisatud hoiatus Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

3. Aadressil www.kava.ee , www.ilm.ee on Saku Originaali reklaam, millel olev hoiatustekst on loetamatu.

 Pärast Teie pöördumiste laekumist kontrollis Tarbijakaitseamet koheselt järelevalve  korras  kõnealuseid veebilehti. Tarbijakaitseamet ei tuvastanud nimetatud veebilehtedel  Saku Originaali reklaami esitlemist. Ühtlasi teavitame, et oleme kõnealuseid veebilehti  konrollinud täiendavalt veel  ning ei ole tuvastaanud rikkumisi.

Tarbijakaitseamet on jätkuvalt seisukohal, et reklaamis sisalduv  hoiatus peab  tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.
Kahjuks ei määratle  reklaamiseaduses nii  üheselt, kus ja millise osa reklaamist peab moodustama hoiatus nagu seda teeb ravimiseaduses või tubakaseaduses.  Seega tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda juhtumi põhiselts.t iga konkreetset juhtumit tuleb vaadelda eraldi ja anda sellele hinnang, kas tegemist on rikkumisega või mitte.

Näiteks: Saku Õlletehas territooriumil esitletava välireklaami puhul leidis Tarbijakaitseamet, et reklaamis  on kasutatud sellist kirjasuurust, mille puhul on   reklaamtekstis esitletav sõnum nähtav ja loetav juba enne Saku Õlletehase territooriumile lähenemist. Välireklaamile lisatud hoiatustekstis on aga kasutatud kirjasuurust, mis arvestades reklaamteksti „Saku Õlletehas. Sõprade värk. See õige“ kirjasuurust on ilmselgelt liiga väike ning ebaproportsionaalne muu reklaamtekstiga, kuna isegi Saku Õlletehase AS väljapääsuvärava juurest vaadatuna pole hoiatus tavalise tähelepanu juures märgatav ega arusaadav.  Eeltoodust tulenevalt algatas Tarbijakaitseamet kõnealuse välireklaami suhtes haldusmenetlust.
Haldusmenetluse läbiviimisel peab Tarbijakaitseamet järgima  haldusmenetluse seadustikus menetlusele sätestatud nõudeid s.t enne kohustusliku ettekirjutuse tegemist tuleb täita kohustuslikud protseduurireeglid (ettevõttele saadetakse tähitud kirjaga teade haldusmenetluse algatamise kohta.  Ühtlasi antakse ettevõttele   võimalus enne kohustuslikku ettekirjutuse tegemist seadusega vastuolus olev reklaam viia kooskõlla. Alles pärast ettevõttelt saadud selgitusi ning seisukohtade esitamist rikkumise kohta on Tarbijakaitseametil õigus teha kohustuslik ettekirjutus, millega saab Amet nõuda õigusrikkumise lõpetamist.
Nimetatud näitega soovisime Teile kirjeldada kuidas näeb välja ettevõtte suhtes toimuv haldusmenetlus ning miks soovitud muudatuste ja paranduste aeg on teinekord liiga pikk.

4. Soovite teada mitu kaebust on Tarbijakaitseametisse  jõudnud:
Käesolevaga esitame Teile väljavõtte Teie poolt saadetud pöördumistest.
17.04.2009.a nr 6-5/09-03071. Vastatud 06.05.2009
21.04.2009.a nr 6-5/09-03144. Vastatud 06.05.2009
21.04.2009.a nr 6-5/09-03138. Vastatud 06.05.2009
08.05.2009.a nr 6-5/09-03639. Vastatud 28.05.2009
28.05.2009.a nr 6-5/09-04243. Vastatud 16.06.2009
03.06.2009.a nr 6-5/09-04356. Vastatud tänase kirjaga.
04.06.2009.a nr 6-5/09-04404. Vastatud 08.06.2009
08.06.2009.a nr 6-5/09-04458. Vastatud tänase kirjaga
11.06.2009.a nr 6-5/09-04587.
16.06.2009.a nr 6-5/09-04662. Vastatud tänase kirjaga
19.06.2009.a nr 6-5/09-04778.

Vabandame, et tulenevalt   puhkuste perioodist ning  suurenenud töökoormusest võib  viibida Teie  pöördumistele  vastamine. Samas teeme kõik endast oleneva, et anda Teile tagasiside seaduses ettenähtud  30 päeva jooksul.